สิทธิหลักประกันสุขภาพ  เป็นสิทธิของคนไทยตามกฎหมาย
ส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ
และการดำรงชีวิต......

10  เรื่องควรรู้  สิทธิหลักประกันสุขภาพ
รวบรวมสาระสำคัญ เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล
การตรวจสอบสิทธิ เอกสารการลงทะเบียน
การใช้สิทธิกรณีทั่วไป /กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
บริการที่ได้รับสิทธิคุ้มครองค่าใช้จ่าย
การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล.....

การบูรณาการร่วมกันของ 3 กองทุน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และกองทุนสวัสดิการข้าราชการ เพื่อให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับประชาชนทุกสิทธิ ไม่ต้องมีการถามสิทธิ สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกที่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.นี้ จากนั้นให้หน่วยบริการ หรือโรงพยาบาลทำเรื่องเบิกจ่ายไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเบิกจ่ายกลาง หรือ เคลียริ่งเฮาส์” (Clearing House) ก่อนที่ สปสช.จะเรียกเก็บเงินจากแต่ละกองทุนต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤติและระดับเร่งด่วน จะต้องรับผู้ป่วยไว้จนผู้ป่วยอาการทุเลาสามารถส่งกลับบ้านหรือส่งต่อ ส่งกลับสู่โรงพยาบาลในระบบต้นสังกัดได้

 

- แนวทางปฏิบัติการให้บริการ สิทธิ์ข้าราชการ ในสถานพยาบาลภาครัฐ Download
- แนวทางปฏิบัติการให้บริการ สิทธิ์ประกันสังคม ในสถานพยาบาลภาครัฐ Download
- แนวทางปฏิบัติการให้บริการ สิทธิ์ประกันสุขภาพ ในสถานพยาบาลภาครัฐ Download

- หนังสือขอความร่วมมือในการส่งข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉินและเร่งด่วน Download
- แบบรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยฉุกเฉินด้วย Excel Download

- คำถามและคำตอบที่ควรรู้ Download

- นิยามการเจ็บป่วยฉุกเฉิน Download

แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฎิบัติทั่วไป
(Guidelines on the treatment of hypertension)
โดยสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย

 

ประกาศกรมควมคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว

เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่ฤดูหนาว อากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลนี้ หากร่างกายปรับสภาพไม่ทัน ก็อาจทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้  โรคที่เกิดขึ้นในฤดูหนาวมักจะเกิดกับเด็กละผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ โรคไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคสุกใส และโรคอุจาระร่วง

กรมควบคุมโรคมีความห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ และขอแนะนำให้ทราบถึงอาการสำคัญ และการป้องกันโรค ดังต่อไปนี้

โรคไข้หวัด และโรคไข้หวัดใหญ่

ก. สาเหตุ และอาการ

โรคไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถติดต่อกันได้ง่าย โดยการหายใจเอาเชื้อซึ่งฟุ้งกระจ่ายอยู่ในอากาศ  เชื้อเหล่านี้อยู่ในละอองเสมหะ  น้ำมูก น้ำลาย ของผู้ป่วยที่ไอ จามออกมา นอกจากนี้ เชื้อยังอาจติดอยู่กับภาชนะหรือของใช้ที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย โรคนี้สามารถแพร่กระจายอย่างกว้างขวางได้ในที่ที่มีคนอยู่รวมกันมาก  ๆ    และอากาศไม่ถ่ายเท เช่น โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า เป็นต้น

 

Emotional Intelligence หมายถึง ความสามารถในการตระหนักรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น กำกับ ติดตาม ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง และใช้พลังจากการรู้จักอารมณ์ชี้นำความคิดการกระทำ ตลอดจนแก้ไขความขัดแย้งในตนเองในชีวิตประจำวัน ในการทำงาน และในการมี สัมพันธภาพกับผู้อื่น

 

 

คนปกติจะมีวุฒิภาวะสมกับวัยของตน ถ้าอยู่ในวัยหนึ่งแต่ยังไม่มีความสามารถประจำวัยนั้นถือว่าบุคคลขาดวุฒิภาวะหากยังไม่ถึงวัยนั้น  แต่มีความสามารถประจำวัยนั้นแล้ว บุคคลนั้นก็มีวุฒิภาวะเร็วกว่าปกติ วุฒิภาวะประกอบด้วยวุฒภาวะทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา หรืออาจแยกเป็นวุฒิภาวะทางกาย บุคลิกภาพ ความสัมพันธ์ และความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ก็ได้

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับเชาวน์อารมณ์
มีผู้ศึกษา EQ รวบรวมได้ใน 3 ลักษณะ คือ ศึกษาองค์ประกอบของ EQ สิ่งที่มีความสัมพันธ์กับ EQ และความสัมพันธ์ของ EQ กับ IQ พอสรุปได้ดังนี้   
1. EQ เป็นผลมาจากการอบรมเลี้ยงดู ภาวะแวดล้อม วัฒนธรรม การเรียนรู้ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ปรากฎให้เห็นได้ชัดจากบุคลิกภาพของคน ๆ นั้น         
2. EQ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการทางสังคม อารมณ์ และสติปัญญาของบุคคล       
3. EQ เป็นผลมาจากการเรียนรู้ภายในตนและภายนอกตน       
4. การปลูกฝังและการพัฒนา EQ ของแต่ละบุคคล เป็นกระบวนการสร้างที่ต้องใช้เวลา อันเป็นผลร่วมของปฏิสัมพันธ์ใน 2 ลักษณะคือ ลักษณะการซึมซับเข้าสู่ตัวเองกับลักษณะการแสดงออกกับสิ่งแวดล้อมนอกตน

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

Login Form

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบ Dashboard หน่วยบริการ