แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ (Out Lab)