งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ

เรื่อง การซ้อมแผนรองรับ อัคคีภัย

ในวันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2550

เวลา 08.00 - 17.00 น.

ณ. ห้องประชุมฟ้าคราม โรงพยาบาลบ้านสร้าง

p> การรณรงค์โปลิโอประจำปี 2550 ได้กำหนดวันรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2550 และครั้งที่ 2 วันพุธที่ 23 มกราคม 2551

 

          ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาข้อมูลสถานการณ์และความเสี่ยงของประเทศไทยต่อการได้รับเชื้อโปลิโอที่อาจนำเข้าจากภายนอกประเทศ และเห็นว่าประเทศไทยยังจำเป็นต้องดำเนินการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอในปี 2550 ต่อไป เพื่อป้องกันการระบาดที่อาจเกิดขึ้น
          ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโปลิโอทั่วโลก และข้อมูลของเด็กบางกลุ่มในประเทศ แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยอาจได้รับเชื้อจากภายนอกประเทศและมีโอกาสถ่ายทอดโรคต่อไปอีกโดยพิจารณาการระบาดของโรคโปลิโอในประเทศที่เป็น  endemic  countries  4 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย ไนจีเรีย  ปากีสถาน และอัฟกานิสถาน ขณะเดียวกันพบว่ามีการกระจายเชื้อโปลิโอจาก  endemic  countries ไปยังประเทศที่เคยปลอดจากโรคโปลิโอทำให้กลับมีผู้ป่วยเกิดขึ้นใหม่ในหลายประเทศ  นอกจากนี้จากรายงานผลสำรวจประวัติการได้รับวัคซีนของเด็กในช่วงก่อนรณรงค์ฯ ผลสำรวจทั่วประเทศปี 2549 ครั้งที่ 1 พบว่า เด็กในกลุ่มแรงงานต่างด้าวร้อยละ 3.28 ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนร้อยละ 8.54 ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 ครั้งตามกำหนดอายุ และร้อยละ  24.63 ไม่ทราบประวัติการได้รับวัคซีน   จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่อาจได้รับเชื้อและ ก่อให้เกิดการระบาดต่อไปภายในประเทศ  
               โดยได้กำหนดวันรณรงค์ฯ พร้อมกันทั่วประเทศ
                        ครั้งที่  1  วันพุธที่  26  ธันวาคม  พ.ศ.2550
                        ครั้งที่  2  วันพุธที่  23 มกราคม   พ.ศ.2551
         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัคซีนโปลิโอในกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  ซึ่งเป็นเด็กที่มักจะได้รับวัคซีนไม่ครบและเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโปลิโอที่อาจนำเข้ามาจากนอกประเทศ ติดต่อรับได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือที่งานสาธารณสุขชุมชน โรงพยาบาลบ้านสร้าง

 “กิจกรรม Big Cleaning Day เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ  60 ปี”


ในช่วงเวลา  5 – 6  ปีที่ผ่านมา   โรงพยาบาลบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ได้นำกิจกรรม 5ส   ได้แก่  สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ  และสร้างนิสัย  มาใช้เพื่อเป็นพื้นฐานในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น  และให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกลมกลืนไปกับการปฏิบัติงานประจำ  ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในที่ทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในหน่วยงานถูกสุขลักษณะ ลดความสูญ เปล่าที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็น ประการสำคัญช่วยสร้างทัศนคติที่ดีกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน  ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถรวมทั้งมีการประเมินผล  กิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง  เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินเป็นข้อมูลใน     การปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเหมาะสม  มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน   และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ดังนั้น โรงพยาบาลบ้านสร้างจึงขอความร่วมมือบุคคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2550

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ