งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ

เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นสูง ( CPR )

ในวันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2552

เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ. ห้องประชุมฟ้าคราม โรงพยาบาลบ้านสร้าง

 ตามที่ รัฐบาลได้มีนโยบายในการยกระดับสถานีอนามัย เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เพื่อสนองต่อการแก้ปัญหา
การเข้ารับบริการของประชาชนที่ห่างไกล ลดความแออัดและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเชิงรุก
การส่งเสริมสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทำแผนพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พ.ศ. 2552 -2555
สำหรับเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรงบประมาณให้แห่งละ 1 ล้านบาท และจากสป.สช.อีกแห่งละ 2 แสนบาท (ยังไม่ได้รับเลย) เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ ให้พยาบาลที่ประจำสถานีอนามัยและผู้ป่วย ปรึกษาพูดคุย ซักถามอาการและเห็นหน้าผู้ป่วยให้การรักษาทางอินเตอร์เน็ต กับแพทย์ที่โรงพยาบาลอำเภอโดยตรง รักษามาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลใหญ่ ซึ่งบางโรคผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาล จะช่วยลดความแออัดที่โรงพยาบาลใหญ่ และประหยัดค่าเดินทางของประชาชนด้วย

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 3 มาเป็นประธานในพิธีเปิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนิคมพัฒนา ตำบลบางปลาร้า

จังหวัดปราจีนบุรี ขอเชิญพี่น้องประชาชน ร่วมร้องเพลงชาติไทยพร้อมกันตามโครงการ “ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง”

อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเข้มแข็งสร้างบรรยากาศของความรักประเทศไทยให้เกิดขึ้น โดยใช้เพลงชาติไทย เป็นสื่อในการนำคนไทยทั้งชาติมาหลอมรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว มุ่งเน้นให้ประชาชนคนไทยทุกภาคทุกจังหวัด เข้ามามีส่วนรวมในกิจกรรมนี้
“โครงการไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง” แต่ละจังหวัดจะร่วมกันร้องเพลงชาติไทยในเวลา 18.00 น.และมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจพร้อมกันทั่วประเทศ เรียงตามลำดับตัวอักษร โดยเริ่มต้นที่จังหวัดกระบี่ในวันที่ 20 กันยายน 2552 ถึงจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 3 ธันวาคม 2552

แบบประเมิน ปจ.1-ปจ.3 คลิกที่นี่

หนังสือเวียน ก.พ. การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (ตาม ว.20, ว.27และ ว.28) (คลิก)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว 275/30 พ.ย.52) (คลิก)
-การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ว 274/30 พ.ย.52) (
คลิก)

งานผู้ป่วยใน ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่าน

เข้าร่วามประชุมวิชาการ เรื่อง การรักษาและดูแล ผู้ป่วยโรคหอบหืด

ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2553 เวลา 13.30 - 16.00 น ณ ห้องประชุมฟ้าคราม

บรรยายโดย นายแพทย์ นพพล ชัยเจริญสุขเกษม

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ