Balanced Scorecard เป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานสมัยใหม่ และได้รับความนิยมไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย Balanced Scorecard ได้ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี 1990 โดย Drs. Robert Kaplan จาก Harvard Business School และ David Norton จาก Balanced Scorecard Collaborative โดยตั้งชื่อระบบนี้ว่า “Balanced Scorecard” เพื่อที่ผู้บริหารขององค์กรจะได้รับรู้ถึงจุดอ่อน และความไม่ชัดเจนของการบริหารงานที่ผ่านมา balanced scorecard จะช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการองค์กรได้ชัดเจน โดยดูจากผลของการวัดค่าได้จากทุกมุมมอง เพื่อให้เกิดดุลยภาพในทุก ๆ ด้าน มากกว่าที่จะใช้มุมมองด้านการเงินเพียงด้านเดียว อย่างที่องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่คำนึงถึง เช่น รายได้ กำไร ผลตอบแทนจากเงินปันผล และราคาหุ้นในตลาด เป็นต้น การนำ balanced scorecard มาใช้ จะทำให้ผู้บริหารมองเห็นภาพขององค์กรชัดเจนยิ่งขึ้น

......

อ่านเพิ่มเติม...

เอกสาร การประเมิน ของศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ ชลบุรี อยู่ Drive K

และ เอกสารเกี่ยวกับคู่มือ ช่าง ของกลุ่มงานต่าง ๆ

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ให้ยกเลิกซีแล้ว แบ่งข้าราชการเป็น 4 ประเภท พร้อมกระจายอำนาจบริหารให้ปลัดกระทรวงและอธิบดีแก้ปัญหาการขอกำลังพล

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน โดยยกเลิกระดับตำแหน่งที่เรียกว่าซี และแบ่งข้าราชการออกเป็น 4 ประเภท คือ ทั่วไป วิชาการ อำนวยการและบริหาร นอกจากนี้การกำหนดเงินเดือนก็จะมีขั้นต่ำ-ขั้นสูง และสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ยังมีการกระะจายอำนาจบริหารลงไปที่กระทรวง โดยให้อธิบดีและปลัดกระทรวงมีอำนาจบริหารบุคคล ซึ่งจะทำให้หมดปัญหา เรื่องการขออัตรากำลังคน แต่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของสำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) นอกจากนี้จะมีอนุ กพ. คอยดูแลเรื่องการเกลี่ยตำแหน่งและความเป็นธรรมด้วย ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีจะเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยเร็ว

คุณหญิงทิพาวดี ยังกล่าวถึงความเป็นห่วง เรื่องการวิ่งเต้นขอตำแหน่งว่า ต่อไปจะสามารถตรวจสอบได้ และหากไม่มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นอธิบดีก็จะมีโทษทางวินัย

อ่านเพิ่มเติม...

งานแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการอบสมุนไพร เพื่อสุขภาพและรักษาโรค

 

ให้บริการอบไอน้ำด้วยสมุนไพรนานาชนิด ที่มีคุณสมบัติในการบำบัดโรคต่าง ๆ

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ

เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ( CPR )

ในวันที่ ศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2550

เวลา 08.30 - 16.00 น.

ณ. ห้องประชุมฟ้าคราม โรงพยาบาลบ้านสร้าง

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ