ขอเชิญ การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา ในผู้ป่วยเบาหวาน โดยการถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยกล้อง

Fundus Camera เพื่อเตรียมผู้ป่วยที่ต้องได้รับการยิงเลเซอร์ รับบริการจากรถเคลื่อนที่ผ่าตัดตาด้วยเลเซอร์ (Mobile Eye Unit) เพื่อป้องกันตาบอดจากเบาหวาน

ในวันศุกรที่ 16 กันยายน 2554  อย่าลืม !  พาผู้ติดตามมาด้วย 1 ท่าน

ภาพกิจกรรม

ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการขอประวัติการตรวจรักษาพยาบาล

ต้องติดต่อที่งานเวชระเบียน
โทร. 037-271238 ต่อ 115

ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. กรณี ผู้ป่วย มาดำเนินการด้วยตนเอง ดังนี้
1.1 เขียนใบคำร้อง ที่งานเวชระเบียน
วัน-เวลาราชการ (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. )
1.2 แสดงบัตรโรงพยาบาล และ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
1.3 จ่ายค่าธรรมเนียม 50 บาท
1.4 รอรับสำเนาข้อมูลการรักษาพยาบาล งานเวชระเบียน
จะรีบดำเนินการทันที ซึ่งระยะเวลา อาจจะขึ้นอยู่กับขั้นตอนอื่น , ผู้บริหารอนุมัติ
หรือแพทย์สรุปผลการรักษา เป็นต้น

2. กรณี เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ป่วย ดังนี้
2.1 เขียนใบคำร้อง ที่งานเวชระเบียน
วัน-เวลาราชการ (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. )
2.2 แสดงหนังสือมอบฉันทะของผู้ป่วย
2.3 แสดงบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบฉันทะ
พร้อมสำเนา 1 ชุด
2.4 จ่ายค่าธรรมเนียม 50 บาท
2.5 รอรับสำเนาข้อมูลการรักษาพยาบาล งานเวชระเบียน
จะรีบดำเนินการ
ทันที ซึ่งระยะเวลา อาจจะขึ้นอยู่กับขั้นตอนอื่น , ผู้บริหารอนุมัติ
หรือแพทย์สรุปผลการรักษา เป็นต้น

* * * * * *


หมายเหตุ : ขั้นตอนต่างๆ ทั้งหมด คณะแพทยฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ตามความเหมาะสมในการให้บริการ

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม คำขอสำเนาเวชระเบียน หนังสือยินยอม

ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนนแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2552
ตามพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554
ดาว์นโหลด

โรงพยาบาลบ้านสร้างได้เข้าร่วมรับพระราชทานเกียรติบัตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HEALTH PROMOTING HOSPITAL) จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการประชุมเวทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๕๔ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

(เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัด) รายละเอียด

แจ้งขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2554

เขตเลือกตั้งที่ 1 หอประชุม ที่ว่าการ อ.เมืองปราจีนบุรี

เขตเลือกตั้งที่ 2 หอประชุม ที่ว่าการ อ.ประจันตคาม

เขตเลือกตั้งที่ 3 หอประชุม ที่ว่าการ อ.นาดี

(เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด) รายละเอียด

ประสงค์ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งที่จังหวัดปราจีนบุรี สามารถกระทำได้โดยลงทะเบียนที่สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2554 พร้อมทั้งระบุสถานที่ที่จะใช้สิทธิลงคะแนน โดยจังหวัด

- โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อ.เมืองปราจีนบุรี

- โรงเรียนศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ

- โรงเรียนกบินทร์วิทยา อ.กบินทร์บุรี

 

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ