ไฟล์ประกอบการถอดบทเรียนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ และก้าวต่อไป DHS, DHS-PCA, FCT, DHML

1-3 ตุลาคม 2558 ณ แวลลี่ การ์เด้นท์ รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

เกี่ยวกับกรอบการบริหารงบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2559

โดยอ.พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก (ผู้แทน สปสช.)

 

 

คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย

ปะระกาศ ณ 12 สิงหาคม 2558

โดย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือเวียน แจ้งยกเลิกการส่งรายงาน
- รง 504
- รง 505
ที่จัดส่งแบบรายเดือน ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้แจ้งยกเลิกการส่งรายงานดังกล่าว
ให้ใช้ข้อมูลจาก 21 แฟ้ม และ 43 แฟ้มมาตรฐาน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป

http://app.pho.in.th/uploadfiles/doc2013/send/s20132433_050713110619.pdf

หนังสือสั่งการ

=> ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.042.4/ว 295 วันที่ 9 เมษายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 8) และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายละเอียดการดำเนินการการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
เรียน อธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และนิติกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
<< Download >>

=> ด่วนที่สุด สธ 0205.02.5/2921 เรื่อง แจ้งการจัดพื้นที่โรงพยาบาลประกอบการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และ รายชื่อโรงพยาบาลชุมชนตามการทบทวนการจัดพื้นที่โรงพยาบาลชุมชนใหม่ 
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556
<< Download >>

=> สธ 0205.02.5/ว 347 เรื่อง แจ้งการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จากเงินบำรุงของหน่วยบริการ
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556
<< Download >>

 

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ