โรงพยาบาลบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ขอขอบคุณ มูลนิธิครอบครัวข่าว 3
ที่ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator)
จำนวน 1 เครื่อง

เอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพในระดับพื้นที่ จาก Web
http://thcc.or.th/ebook.html

1. มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลในสถานพยาบาล
 พ.ศ. 2559
 Link http://thcc.or.th/download/audit59/Audit_1.pdf

2. มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของขอมูลผูปวย พ.ศ. 2559
 Link http://thcc.or.th/download/audit59/Audit_2.pdf

3. มาตรฐานการสงออกขอมูลตามแฟมมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559
 Link http://thcc.or.th/download/audit59/Audit_3.pdf
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำสถิติสถานพยาบาล พ.ศ. 2559
 Link http://thcc.or.th/download/audit59/Audit_4.pdf

ไฟล์ประกอบการถอดบทเรียนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ และก้าวต่อไป DHS, DHS-PCA, FCT, DHML

1-3 ตุลาคม 2558 ณ แวลลี่ การ์เด้นท์ รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

เกี่ยวกับกรอบการบริหารงบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2559

โดยอ.พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก (ผู้แทน สปสช.)

 

 

คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย

ปะระกาศ ณ 12 สิงหาคม 2558

โดย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ