13 กรกฎาคม 2561 สภาเยาวชนเทศบาลบ้านสร้างจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น

ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง