โรงพยาบาลบ้านสร้าง จัดการประกวด การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)
 ขอแสดงความยินดีกับ ผลงาน  CQI
นวตกรรม ที่ได้รับรางวัลประจำปี 2560 ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
การลดอัตราการเกิดภาวะ Dry socket หลังการถอนฟัน/ผ่าฟันคุด แผนกทันตกรรม


รองชนะเลิศอันดับ 1
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Sepsis แผนกหอผู้ป่วยใน


รองชนะเลิศอันดับ 2
การพัฒนางานกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

 รางวัลชมเชย ดังนี้

-CQI การเฝ้าระวังอาการไม่คงที่ขณะรอตรวจ : OPD

-CQI การพัฒนาระบบยาผู้ป่วยนอกแผนกฉุกเฉิน : เภสัชกรรม

-CQI การเพิ่มอัตราการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ : ANC
-การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) :ER

-CQI การพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา : IC

-CQI การพัฒนาระบบประปาในโรงพยาบาล : ENV

-CQI ผู้ป่วย HIV ได้รับยา ARV : เวชปฏิบัติฯ

-นวตกรรม ช่องไออุ่น :IPD

-นวตกราม ช้างช่วยด้วย : IPD

-นวตกรรม ถุงมือมหัศจรรย์ :IPD


การประกวด CQIและนวตกรรม ในวันนี้ประสบความสำเร็จอย่างดีงาม ต้องขอขอบพระคุณ
ท่าน ผอ. ,หน.กลุ่มการพยาบาล หนฝ.ทันตกรรม หนฝ.เภสัชกรรม หัวหน้าฝ่ายบริหาร หนง.ทุกท่าน พี่ๆน้องๆทุกคน ที่พรีเซ็นต์กันได้สนุกสนาน ครบองค์ความรู้
ขอบคุณน้องฝ่ายบริหารที่ช่วยจัดสถานที่และอาหารว่างที่ซาบซ่าให้
ขอบคุณน้องๆห้องบัตรที่ช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารประกอบการประกวด
และขอบคุณวิทยากรรับเชิญพี่ปุ๊ย(ปทุมรัตน์ เกตุเล็ก)ที่มาเติมเต็มความรู้เรื่อง  CQI ให้พวกเราทุกคนทีมนำคุณภาพมีเป้าหมายให้คนทำงานมีความสุขอย่างมีคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญ

 

 

 

 

 


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

Login Form

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ