เอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพในระดับพื้นที่ จาก Web
http://thcc.or.th/ebook.html

1. มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลในสถานพยาบาล
 พ.ศ. 2559
 Link http://thcc.or.th/download/audit59/Audit_1.pdf

2. มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของขอมูลผูปวย พ.ศ. 2559
 Link http://thcc.or.th/download/audit59/Audit_2.pdf

3. มาตรฐานการสงออกขอมูลตามแฟมมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559
 Link http://thcc.or.th/download/audit59/Audit_3.pdf
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำสถิติสถานพยาบาล พ.ศ. 2559
 Link http://thcc.or.th/download/audit59/Audit_4.pdf