1-ประกาศคณะกรรมการราคากลางหลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไข

2-กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีกา-เจาะจง-พ.ศ.-2560

3-กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ออกความตามประราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ

4-หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

5-กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง-พ.ศ.-2560

6-กฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง-พ.ศ.-2560

7-ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่2)พ.ศ.2560

8-ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ฯ

9-ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม พรบ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535

10-พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

11-พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล-พ.ศ.2553

12-พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ 2502

13-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.-2560

14-พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติพ.ศ.2551

15-ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2560

16-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฉบับที่2พ.ศ.2554

17-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

18-พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

19-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

20-พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

21-กฏกระทรวงกำหนดบริการอื่นในกิจการสปา พ.ศ. 2560

22-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พศ.2534

23-พระราชบัญญัตวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

24-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544

25-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547

26-พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

27-พระราชบัญญัติ เครื่องสำอาง พ.ศ.2558

28-พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562

29-พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

30-ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526

31-กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕๖๐

31-ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  ๒๕๖๔


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

Login Form

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ