1-ประกาศคณะกรรมการราคากลางหลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไข

2-กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีกา-เจาะจง-พ.ศ.-2560

3-กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ออกความตามประราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ

4-หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

5-กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง-พ.ศ.-2560

6-กฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง-พ.ศ.-2560

7-ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่2)พ.ศ.2560

8-ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ฯ

9-ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม พรบ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535

10-พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

11-พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล-พ.ศ.2553

12-พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ 2502

13-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.-2560

14-พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติพ.ศ.2551

15-ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2560

16-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฉบับที่2พ.ศ.2554

17-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

18-พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

19-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

20-พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

21-กฏกระทรวงกำหนดบริการอื่นในกิจการสปา พ.ศ. 2560

22-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พศ.2534

23-พระราชบัญญัตวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

24-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544

25-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547

26-พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

27-พระราชบัญญัติ เครื่องสำอาง พ.ศ.2558

28-พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562

29-พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

30-ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526

31-กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕๖๐

31-ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  ๒๕๖๔

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กำหนดและเผยแพร่ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ประจำปีงบประมาณ 2554 ไว้บนเว็บไซต์ของกระทรวงฯ (http://www.mict.go.th) โดย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2554  เป็นต้นไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2554

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

ที่มา: เว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร <http://www.mict.go.th>

       โรงพยาบาลบ้านสร้าง เปิดให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ( Wireless Lan ) ครอบคลุมการใช้งานทุกอาคารภายใน โรงพยาบาล ผ่าน Wireless LAN Card ไม่ต้องต่อสาย LAN อีกต่อไป
       วัตถุประสงค์   เพื่อขยายช่องทางการใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น และการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลภายในหน่วยงาน รวมถึงการให้บุคลากร สามารถเข้าสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้ทุกที่ตามต้องการ (สัญญาณเครือข่ายไร้สายครอบคลุม) และเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา


       เจ้าหน้าที่ ท่านใด มีความประสงค์ ขอเข้าใช้บริการ  ติดต่อได้ที่ 114 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ในเวลาทำการ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

แจ้งเพื่อทราบ !

ศูนย์คอมพิวเตอร์ จะทำการ Upgrade Server ระบบรายงาน ในวันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2548

ดังนั้น ผู้ใช้งาน จะไม่สามารถ ใช้ในส่วนของ การดูประวัติ การรักษา ใน Version 1 และ Web report ได้

ช่วงนี้หน้าฝน ไฟฟ้าดับ ตกหรือกระพริบ ซึ่งแต่ละครั้งในขณะที่เราใช้คอมพิวเตอร์ จะทำให้งานที่ทำมาแล้วสูญหายและเสียหาย และในบางกรณีอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ เช่น แหล่งจ่ายไฟฮาร์ดดิสก์พลอยเสียหายไปด้วย ศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงได้เตรียม คอมพิวเตอร์สำรองเพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ในการให้บริการประชาชนทางด้านสาธารณสุข (ยกไปเปลี่ยนได้ทันที )

  และกำลังดำเนินการจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟให้แก่ ทุกจุดบริการ คอมพิวเตอร์ ฝ่าย งาน ใด ใช้งานไม่ได้ ให้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซ่อม
คือ เขียนใบขออนุมัติส่งซ่อม ส่งพร้อมคอมพิวเตอร์ ที่ศูนย์คอม เพื่อที่จะทำการตรวจเชค หากถ้าพบว่าไม่สามารถซ่อมได้
จะนำใบขออนุมัติส่งซ่อมนั้น ให้ ผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติจัดซื้อทดแทนต่อไป

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

Login Form

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ