เมื่อวันที่ 25 เมษายน 55 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลบ้านสร้าง ได้มีการจัดงานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง เจ้าหน้าที่ขึ้นแก่ผู้ที่ย้ายไปและมาใหม่

 

ณ ครัววศินทรัพย์