ไฟล์ประกอบการถอดบทเรียนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ และก้าวต่อไป DHS, DHS-PCA, FCT, DHML

1-3 ตุลาคม 2558 ณ แวลลี่ การ์เด้นท์ รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

เกี่ยวกับกรอบการบริหารงบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2559

โดยอ.พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก (ผู้แทน สปสช.)