หนังสือสั่งการ

=> ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.042.4/ว 295 วันที่ 9 เมษายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 8) และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายละเอียดการดำเนินการการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
เรียน อธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และนิติกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
<< Download >>

=> ด่วนที่สุด สธ 0205.02.5/2921 เรื่อง แจ้งการจัดพื้นที่โรงพยาบาลประกอบการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และ รายชื่อโรงพยาบาลชุมชนตามการทบทวนการจัดพื้นที่โรงพยาบาลชุมชนใหม่ 
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556
<< Download >>

=> สธ 0205.02.5/ว 347 เรื่อง แจ้งการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จากเงินบำรุงของหน่วยบริการ
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556
<< Download >>

 

 


 

แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance:P4P)

=> แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน แนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ 9 โดย กระทรวงสาธารณสุข <<Download >> [แก้ไขใหม่ 9 เมษายน 2556]

=> ตัวอย่างการคิดค่าคะแนน และ ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณค่าคะแนน (Excel) << Download >> [เพิ่มเติม 9 เมษายน 2556]=> เอกสารประกอบการประชุม การทบทวนการจ่ายค่าตอบแทน กำลังคนด้านสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 << Download แบบสี >> <<Download แบบขาวดำ >> [แก้ไขใหม่ 5 เมษายน 2556]

=> รวบรวม PDF การบรรยายของนายแพทย์เชาวโรจน์ อุบลวิโรจน์ (รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี), นายแพทย์ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย, นายแพทย์นำพล (รพ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา), ดร.ราศรี ลีนะกุล (รพ.สวรรค์ประชารักษ์), นายแพทย์ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ และ นายแพทย์ทิฆัมพร จ่างจิต << Download >>

=>แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน P4P << คลิกที่นี่ >>


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ