เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายแพทย์ชวลิต ศรีสมพจน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้าง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่

ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  “โรงพยาบาลบ้านสร้าง ไม่ทนต่อการทุจริต”


(Bansang hospital Zero tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมฟ้าคราม โรงพยาบาลบ้านสร้าง

โดยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)